Cha sở mới Giáo xứ An-rê (Đồng Tháp)

Cha sở mới Giáo xứ An-rê (Đồng Tháp)

Các bạn có thể xem Video này ở Địa chỉ lưu trữ sau đây:

https://www.youtube.com/user/nvtieng