Cha sở mới Giáo xứ Thường Phước (Hồng Ngự, Đồng Tháp) 07.07.2017

Cha sở mới Giáo xứ Thường Phước (Hồng Ngự, Đồng Tháp) 07.07.2017

Bạn có thể xem Video này ở Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng