Đức Cha Phêrô ban bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Gò Da (Đồng Tháp) - Cánh đồng truyền giáo