Lễ Giỗ lần thứ 29 thân phụ Lm. Antôn Tiếng

Lễ Giỗ lần thứ 29 thân phụ Lm. Antôn Tiếng
(Một Thời Kỷ Niệm 006: Nén Hương Nguyện Cầu)