Lễ An Táng Cha GB. Nguyễn Văn Luy, Giáo phận Mỹ Tho, 01.09.2016.

Lễ An Táng Cha GB. Nguyễn Văn Luy, Giáo phận Mỹ Tho, 01.09.2016.