Lớp Bồi Dưỡng Giáo Lý Viên Ban Giáo Lý Gp. Mỹ Tho tổ chức tại An Long

Lớp Bồi Dưỡng Giáo Lý Viên Ban Giáo Lý Gp. Mỹ Tho tổ chức tại An Long 30.07.2018