Mừng 5 Năm Linh mục Cha Giacôbê Huy Rặt

Mừng 5 Năm Linh mục Cha Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt
26.04.2012 – 26.04.2017