Thánh Lễ Tạ Ơn Làm Phép Khánh Thành Nhà Xứ Nhị Mỹ (Đồng Tháp)

Thánh Lễ Tạ Ơn Làm Phép Khánh Thành Nhà Xứ Nhị Mỹ (Đồng Tháp)