Những tác phẩm điêu khắc độc đáo trên thế giới - Cánh đồng truyền giáo