Cựu học viên Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ

Thư mời họp mặt Cựu học viên Tiểu Chủng Viện Thánh Quý
Cái Răng – Cần Thơ

Dom. Nguyễn Văn Minh

ThanhQui

ThuMoi