Hoa Xuân Tao Đàn ngày 26 Tết [phần 1]

Khu trưng bày đá quí

Bàn gỗ hóa thạch. Giá 700.000.000 đồng.

Bàn gỗ hóa thạch. Giá 850.000.000 đồng.