Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục | Cha Antôn Lê Văn Khấn

Mic Đạt | 19.01.2017 | Họ Hựu Thành GP. Vĩnh Long

AntonKhan

Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Antôn Lê Văn Khấn

HuuThanh 02 HuuThanh 03HỌ ĐẠO HỰU THÀNH

HuuThanh 04 HuuThanh 05 HuuThanh 06 HuuThanh 07 HuuThanh 08 HuuThanh 10 HuuThanh 11 HuuThanh 13 HuuThanh 14 HuuThanh 15 HuuThanh 16 HuuThanh 17 HuuThanh 18 HuuThanh 19 HuuThanh 20

1
2
CHIA SẺ