RIP – Ông Nicolas Lê Quang Hồng

PHÂN ƯU

Anh em bằng hữu P. Minh – XBVL 72 và Gioan 23
xin gởi lời chia buồn đến bạn Lê Tri Tâm
vừa có ông chú là Nicolas Lê Quang Hồng
qua đời tại Cù Lao Giêng ngày 09.3.2018.

Xin Chúa là Cha nhân từ mở rộng cửa thiên đàng
đón linh hồn Nicolas về nương náu bên Ngài.

Thay mặt nhóm bằng hữu

Nicolas Hồng