Thiệp mời dự lễ Tạ Ơn 80 năm GP Vĩnh Long

Mic Đạt

Thứ Hai 08.01.2018 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

Mic Đạt