Đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa

ĐÁP LẠI TIẾNG GỌI CỦA THIÊN CHÚA
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C (07/02/2016)
[Is 6,1-2a.3-8; 1 Cr 15, 1-11; Lc 5, 1-11]

22-Cn05Tn-C-4x3

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, cùng với việc sai Con Một Người xuống trần gian, Thiên Chúa còn dành cho con người một vai trò quan trọng là làm cộng sự viên của Người vì Thiên Chúa không muốn hoạt động một mình.

Thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ, trong đó có I-sai-a.

Thời Tân Ước, Thiên Chúa dùng các Tông Đồ và các môn đệ Chúa Giê-su, trong đó có Phê-rô, An-rê, Gio-an, Gia-cô-bê, Phao-lô và nhiều vị khác.

Còn thời nay, Thiên Chúa dùng những con người thời nay và ở địa phương nào Thiên Chúa dùng những con người của địa phương ấy.

Những Bài Thánh Kinh hôm nay cho ta thấy Thiên Chúa gọi và chờ đợi gì ở I-sai-a, Phê-rô, An-rê, Gio-an, Gia-cô-bê, Phao-lô, đám đông người Do-thái và các tín hữu Cô-rin-tô. Họ là những con người đã gặp gỡ Thiên Chúa và nghe lời rao giảng về Người. Họ đã đáp lại tiếng gọi và sự chờ đợi của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô.

Thiên Chúa cũng gọi và chờ đợi ở mỗi tín hữu chúng ta lời đáp trả tương tự. Vậy chúng ta sẽ nói gì? làm gì?

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

[Ghi chú: Chúng tôi dùng bản dịch các bài Thánh Kinh của cố linh mục Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, đăng trên mạng Tin mừng cho người nghèo]

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 6, 1-2a.3-8): Dạ tôi đây, xin Người sai tôi.

1 Năm vua Ôzya chết, tôi đã được thấy Đức Chúa. Người ngự trên ngai cao thăm thẳm. Hoàng bào của Người xòa lấp Đền Thờ. 2a Bên trên Người có những Sêraphim chầu hầu. 3 Người hô kẻ đáp mà rằng: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! Yavê các cơ binh khắp đất đầy tràn vinh quang Người! “

4 Bởi tiếng họ hô, bản lề cối nơi ngạch cửa rung rinh và Nhà nghi ngút khói. 5 Tôi mới thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi phải nín thinh! vì tôi là người môi nhơ uế và tôi ngụ giữa một dân môi nhơ uế: Quả chính Đức Vua Yavê các cơ binh mắt tôi đã thấy!” 6 Bấy giờ một vị trong các Sêraphim bay đến với tôi; nơi tay có cục than hồng ngài đã lấy kẹp gắp từ trên tế đàn. 7 Với than ấy Ngài sờ miệng tôi mà nói: “Này, cái này đã sờ môi ngươi, lỗi ngươi được cất, tội ngươi được tha.” 8 Đoạn tôi nghe Đức Chúa phán: “Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Và tôi thưa: “Này tôi đây, xin Người sai tôi.”

(2) Trong bài đọc 2 (1 Cr 15, 1 -11);
Chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy.

Hỡi anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã chịu lấy, và trong đó anh em hiện còn đứng vững, 2 và cũng nhờ đó mà anh em được cứu thoát, nếu lời lẽ tôi đã dùng để rao giảng cho anh em, anh em vẫn còn nắm giữ, bằng không anh em đã tin một cách vô lối.

Vì tiên vàn mọi sự, tôi đã truyền lại cho anh em, điều mà chính tôi cũng đã chịu lấy: là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi ta, theo lời Kinh thánh, là Ngài đã bị chôn cất, là Ngài đã sống lại, ngày thứ ba, theo lời Kinh thánh, 5 là Ngài đã hiện ra cho Kêpha, đoạn cho nhóm Mười hai.

Rồi Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em một lần, trong số đó phần đông hiện nay cũng còn sống, nhưng cũng có người đã yên nghỉ. 7 Rồi Ngài đã hiện ra cho Yacôbê; đoạn cho các tông đồ hết thảy. 8 Cuối hết Ngài đã hiện ra cho cả tôi nữa, không khác một đứa con ranh. 9 Vì tôi là người mạt nhất trong các tông đồ, vả cũng không đáng gọi là tông đồ nữa, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Thiên Chúa. 10 Hiện tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa, và ơn Người xuống cho tôi đã không ra hư luống; trái lại tôi đã tận lực lao công hơn họ hết thảy, song hẳn không phải tôi, nhưng có ơn Thiên Chúa với tôi.

11 Vậy dù là tôi, hay là họ, chúng tôi rao giảng như thế, và cũng như thế mà anh em đã tin.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Lc 5,1-11): Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su.

1 Dân chúng cố chen sát vào Ngài để nghe lời Thiên Chúa, và Ngài thì ở ven bờ hồ Ghênnêsaret,2 Ngài thấy có hai chiếc đò đậu ven bờ hồ – ngư phủ đã ra khỏi đò giặt lưới – 3 Ngài mới lên một chiếc đò – chiếc của Simôn – và xin ông ấy chống ra xa đất một ít. Rồi ngồi xuống, tự ngoài đò, Ngài dạy dân chúng. 4 Giảng xong, Ngài bảo Simôn: “Ra khơi mà thả lưới đánh cá!” 5 Ðáp lại Simôn nói: “Thưa Thầy, suốt cả đêm, chúng tôi đã vất vả mà không bắt được gì; nhưng thể theo lời Thầy, tôi xin thả lưới”. 6 Họ làm thế và bủa được một mẻ cá nhiều lắm, và lưới của đã đến rách mất. 7 Họ ra hiệu cho các bạn chài trên đò khác đến bắt giúp họ. Các người kia đến và người ta đã chất hai đò đầy mặp, hầu chìm cả hai. Thấy vậy Simôn Phêrô phục mình dưới chân Ðức Yêsu mà rằng: “Xin hãy xa tôi, lạy Ngài! Vì tôi là kẻ có tội lỗi!” 9 Là vì kinh hoàng xâm nhập cả mình ông, và các kẻ xung quanh ông, vì mẻ cá họ cùng nhau bắt được. 10 Yacôbê và Yoan, con cái ông Yêbêđê cũng vậy. Hai ông này là bạn chài của Simôn. Nhưng Ðức Yêsu bảo Simôn: “Ðừng sợ! Từ nay ngươi sẽ chài lưới bắt người”. 11 Chèo dò vào bờ, họ đã bỏ mọi sự mà theo Ngài.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)    

3.1.1 Bài đọc 1 (Is 6,1-2a.3-8) là đoạn văn mô tả một thị kiến mà ngôn sứ I-sai-a được Thiên Chúa cho thấy về Thiên Chúa. Nhờ đó mà có được hai kết quả tốt lành sau đây: Thứ nhất là I-sai-a ý thức rằng Thiên Chúa là Đấng cao cả khôn lường, còn ông chỉ là một tạo vật thấp hèn, vô cùng bất xứng với sứ mạng ngôn sứ mà Thiên Chúa muốn giao cho ông. Thứ hai là ông được chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng đáp lại lời mời và sự chờ đợi của Thiên Chúa. Lời I-sai-a: “Dạ, con đây, xin sai con đi” là kết quả kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi I-sai-a.

  • Trong đoạn Is 6,1-2a.3-8 trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng cao trọng và thánh thiện vô cùng, ngự trên ngai tòa uy nghi, chung quanh có các thiên thần đứng chầu và hát ca chúc tụng. Đồng thời chúng ta thấy Thiên Chúa rất gần gũi với con người, quan tâm đến việc giúp đỡ dân Ít-ra-en sống theo Lề Luật của Thiên Chúa nên mới tìm người để sai đến với họ. Lời “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” cho chúng ta thấy điều đó. Một đặc điểm nữa của Thiên Chúa là Người rất tôn trọng sự tự do và tự nguyện của I-sai-a. Thiên Chúa không ép mà chờ ông tự nguyện đáp lại lời mời và sự chờ đợi của Thiên Chúa.

3.1.2 Bài đọc 2 (1 Cr 15, 1 -11) là trích đoạn của thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô, trong đó có hai ý. Ý thứ nhất là nội dung niềm tin Ki-tô giáo mà các Tông đồ, trong đó có Phao-lô, hằng rao giảng và các tín hữu đã đón nhận. Nội dung đó là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, đã chịu chết để cứu chuộc loài người, đã phục sinh và hiện ra với các Tông đồ và nhiều người, phù hợp với lời Thánh Kinh đã chép về Người. Ý thứ hai là ơn gọi làm Tông đồ và thái độ khiêm tốn của Phao-lô, vì ngài ý thức việc sai trái đã làm trước khi được Chúa hiện ra và biến đổi ngài nên người phục vụ Tin Mừng giữa dân ngoại.

  • Trong đoạn 1 Cr 15,1-11 trên, chúng ta khám phá ra nhiều điều: (a) Thiên Chúa là Đấng đã ra tay cứu vớt loài người trong việc sai Con Một đến trần gian; (b) Chúa Giê-su đã cứu chuộc loài người bằng con đường thập giá; (c) Thiên Chúa rộng lượng vô cùng nên chẳng những không chấp tội Phao-lô mà còn dùng ông vào việc rao giảng Ơn Cứu Độ cho cả người Do-thái lẫn dân ngoại.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 5, 1-11) là đoạn của Phúc âm Lu-ca kể lại hai việc mà Chúa Giê-su đã làm ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. Việc thứ nhất là Chúa Giê-su giảng dậy cho đám đông. Việc thứ hai là Người làm phép lạ cho các Tông đồ được mẻ cá phi thường. Kết quả là các ông “đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”.

  • Qua đoạn Phúc Âm Lc 5, 1-11 này chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su sống gần gũi và quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh. Đám đông dân chúng khao khát Lời Chúa và ánh sáng soi đường, thì Chúa ân cần giảng dậy họ. Các Tông đồ đang thất vọng về một đêm lao động không kết quả thì Chúa giúp họ có được mẻ lưới đầy thuyền. Các Tông đồ đi theo Chúa nhưng chưa biết nhiều về Người thì Chúa cho các ông chứng kiến một sự kiện lạ lùng ngoài khả năng tự nhiên của con người, để các ông vững tin trong quyết định đi theo Người. Chúa Giê-su quả là một nhà sư phạm, một nhà giáo tuyệt vời, vừa có lòng vừa có tâm lý.

3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)    

Thiên Chúa mời và chờ đợi I-sai-a tư nguyện làm ngôn sứ (bài đọc 1). Thiên Chúa mời và chờ đợi các tín hữu Cô-rin-tô tin vào Chúa Giê-su qua lời rao giảng của các Tông đồ (bài đọc 2). Chúa Giê-su mời và chờ đợi đám đông và các môn đệ đầu tiên nghe và tin vào Lời Người (bài Phúc Âm).

Vậy sứ điệp của Lời Chúa hôm nay rất đơn giản và dễ hiểu. Đó là: hãy tin và đi theo Chúa tức hãy đáp lại lời mời và sự chờ đợi của Chúa.

Những lời mời và sự chờ đợi của Chúa ở hai mức độ khác nhau: (a) tin vào Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế và trở thành Ki-tô hữu, như các Tông Đồ và Hội Thánh hằng rao giảng và mời gọi. (b) đáp lại lời mời và sự chờ đợi của Chúa để trở thành ‘ngôn sứ’ của Chúa như I-sai-a hay ‘tông đồ’ của Chúa như Phê-rô, An-rê, Gio-an, Gia-cô-bê và Phao-lô….

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Đấng Chí Thánh đã tỏ mình ra với I-sai-a; để mời gọi ông làm ngôn sứ của Người; Sống với Chúa Giê-su là Đấng đã kêu gọi và thuyết phục các Tông Đồ bằng mẻ cá phi thường để các ông bỏ hết mà đi theo Người; Sống với Chúa Thánh Thần là Đấng luôn hiện diện và hành động với Chúa Cha và Chúa Con trong mọi diễn tiến của lịch sử cứu độ.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Để thực thi sứ điệp mà Chúa gửi cho tôi hôm nay, tôi phải kiểm điểm xem tôi được Chúa mời và chờ đợi gì? và tôi đã đáp lại Người như thế nào?

* Nếu Thiên Chúa mời và chờ đợi tôi làm Ki-tô hữu, thì tôi đã đáp lại Người đầy đủ chưa? Tôi là Ki-tô hữu loại nào: loại xác tín tích cực hay loại thờ ơ thụ động?

* Nếu Thiên Chúa mời và chờ đợi tôi làm ngôn sứ hay tông đồ, thì tôi đã đáp lại Người đầy đủ chưa? Tôi là ngôn sứ và tông đồ loại nào: loại sống chết vì sứ vụ hay loại thi hành sứ vụ như viên công chức?

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ LOÀI NGƯỜI

5.1 «Dạ, con đây, xin sai con đi.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế, để các ngài mau mắn đáp lại lời mời của Thiên Chúa như ngôn sứ I-sai-a và từ bỏ tất cả để theo Chúa như Si-mon Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.2 «Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh tại Việt Nam trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, để mọi thành phần Dân Chúa dấn thân vào việc loan báo Tin Mừng một cách dũng cảm, không sợ sệt và chùn bước trước những khó khăn, bách hại từ những kẻ ghen ghét Đạo Thánh Chúa!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.3 «Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các tông đồ, giáo sĩ, tu sĩ cũng như giáo dân, để họ biết cách thu phục nhân tâm của những người chung quanh bằng lòng chân thật và đời sống bác ái yêu thương!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.4 «Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta để ai nấy chấp nhận từ bỏ những gì cản trở việc đi theo Chúa Giê-su và thực thi những điều Chúa đã dậy trong Phúc Âm!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội