Về thăm quê mẹ

Về Thăm Quê Mẹ
Canhdongtruyengiao.net

Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Nhớ canh bông súng, nhớ cà dầm tương…