Cha sở mới Giáo xứ An Bình (Đồng Tháp) 05.07.2017

Cha sở mới Giáo xứ An Bình (Đồng Tháp) 05.07.2017

Bạn có thể xem Video này tại Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng