Danh sách lớp Vincent Liêm 66 cập nhật ngày 16.10.2018