Đặt hai tượng thánh Phêrô và Phaolô trước mặt tiền Nhà xứ mới An Long