Hạt Cao Lãnh hành hương Năm Thánh tại Mỹ Tho 2016

Giáo hạt Cao Lãnh hành hương Năm Thánh tại Mỹ Tho 2016

Giáo hạt Cao Lãnh, Đồng Tháp, hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho ngày 01.04.2016. Bài Giảng của Đức Giám Mục Giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Khảm.