Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ An Long, Tam Nông, Đồng Tháp, GP. Mỹ Tho

IMG_2171

IMG_2172

IMG_2174 IMG_2175 IMG_2176 IMG_2177 IMG_2178 IMG_2181 IMG_2182 IMG_2183 IMG_2184 IMG_2185 IMG_2186 IMG_2188 IMG_2189 IMG_2190 IMG_2191 IMG_2192 IMG_2193 IMG_2194 IMG_2195