Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ An Long, Tam Nông, Đồng Tháp, GP. Mỹ Tho

IMG_2218 IMG_2219 IMG_2220 IMG_2221 IMG_2222 IMG_2223 IMG_2224 IMG_2225 IMG_2226 IMG_2227 IMG_2228 IMG_2230 IMG_2232 IMG_2233 IMG_2236 IMG_2237 IMG_2240 IMG_2244 IMG_2246 IMG_2248