Nhà Thờ An Long chuẩn bị khánh thành 16.06.2016

Nhà Thờ An Long chuẩn bị khánh thành 16.06.2016

Giáo dân An Long tham quan Tầng Lầu Nhà Thờ An Long vào Chúa Nhật 10.04.2016