Quí Thầy Đồng Tháp thăm Gx. An Long

THAM QUAN NHÀ THỜ

QThay-DT (19)

Cha An-rê Nhạn (Cha sở Thánh Tâm) và Cha An-tôn Tiếng

QThay-DT (20)Nhà thờ Thánh Tâm, Thuộc Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông (Đồng Tháp)
ĐT: (067) 3827 555). DĐ (của Cha Nhạn): 0973 911 191 QThay-DT (21) QThay-DT (22) QThay-DT (23) QThay-DT (24) QThay-DT (25) QThay-DT (26) QThay-DT (27) QThay-DT (28) QThay-DT (29) QThay-DT (30) QThay-DT (31) QThay-DT (32) QThay-DT (33)QThay-DT (34)