Rước Lễ Lần Đầu tại Giáo điểm Cả Nổ 24.07.2016

Rước Lễ Lần Đầu tại Giáo điểm Cả Nổ  24.07.2016

Bạn có thể xem những Video khác của Canhdongtruyengiao.net  tại Địa Chỉ:

https://www.youtube.com/user/nvtieng