Thánh Lễ an táng Thân mẫu Lm. Anrê Nhạn (ĐT) 29.10.2018