Thánh Lễ Tạ Ơn 15 năm Linh Mục của Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng

Thánh Lễ Tạ Ơn 15 năm Linh Mục của Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng

Thánh Lễ Tạ Ơn 15 năm Linh Mục của Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng 25.07.2001-25.07.2016