Thánh Lễ Tạ Ơn Vĩnh Khấn Thầy Nicola Nguyễn Tuấn Phong, Long Quới, 21.07.2016

Thánh Lễ Tạ Ơn Vĩnh Khấn Thầy Nicola Nguyễn Tuấn Phong, Long Quới, 21.07.2016

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn của Thầy Nicola Nguyễn Tuấn Phong, tại Giáo xứ Long Quới, Ngũ Hiệp, Tiền Giang.
Hội Dòng  Anh Em Bác Ái. 21.07.2016.