Thánh Lễ An Táng Cha Đôminicô Diện 04.06.2016

Thánh Lễ An Táng Cha Đôminicô Diện 04.06.2016

Thánh Lễ An Táng Cha Đôminicô Diện ngày 04.06.2016 tại quê nhà Nhà thờ Trà Đư.