Về thăm Ngũ Hiệp, quê hương Cha Huy Rặt.

Về thăm Ngũ Hiệp, quê hương Cha Huy Rặt.

Về thăm Ngũ Hiệp, quê hương Cha Huy Rặt, Cha phó An Long.