Viếng thăm Lm. Giuse Lê Quan Trung đang trị bệnh

Viếng thăm Lm. Giuse Lê Quan Trung đang trị bệnh