Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Hiển Quảng – Vancouver

BaptismOfLordVs

BaptismOfLordCs

BaptismOfLordEs BaptismOfLordFs Hiển Quảng – Vancouver