Lễ Tro & CN 1C Mùa Chay

Lễ Tro & CN 1C Mùa Chay
Nhóm Thánh Vịnh NaUyPopeFrancis-05Mar2014-9

Mua-chay-nam-thanh-Long-Thuong-Xot_loi-dan_2016