Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ An Long, Tam Nông, Đồng Tháp

Thiệp Lễ Tạ Ơn nhân lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ An Long, GP. Mỹ Tho
Canhdongtruyengiao.net

BaothuAnLong-02 KhanhThanh KhanhThanh3 KhanhThanh2Canhdongtruyengiao.net