Lễ Thêm Sức tại họ Cù Lao Dài | Hạt Mai Phốp, GP. Vĩnh Long

Hình ảnh, bản tin: Mic Đạt

Ngày 20.06.2016, Họ Đạo Cù Lao Dài (Hạt Mai Phốp, GP. Vĩnh Long) đã long trọng tổ chức mừng Lễ Thêm Sức của 65 em thiếu nhi thuộc 2 họ Cù Lao Dài và Cần Thư. Hai họ đạo nầy nằm ở 2 đầu Cù Lao Dài. Thánh Lễ đồng tế và Nghi Thức ban Phép Thêm Sức do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ sự. Đông đảo bà con giáo dân  địa phương và vùng lân cận đến tham dự thánh lễ. Quý vị trong HĐ Mục Vụ Cái Mơn, anh em CCS Cái Mơn, nhiều ân nhân từ Sài Gòn, Xuân Lộc cũng có mặt hiệp thông. Anh em CCS Cù Lao Dài cũng rất nhiệt tình cộng tác với Cha sở Micae Công trong việc chuẩn bị cho ngày lễ nầy: Tập hát lễ, dọn dẹp, trang trí nhà thờ…

01 03 04 05 06 07 08 10 11 13b 14 1518 20