Bài giảng buồn ngủ: Chúa Nhật 10 Thường Niên

Chúa Nhật 10 Thường Niên
Lm Peter Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ | Canada

Na- in đem chôn người chết
Mẹ goá khóc con lê lết than Trời
Thống khổ, cay đắng, cuộc đời.
Mụn con an ủi xa rời thân tôi!

Chúa nhìn cám cảnh bồi hồi
“Mẹ goá con côi làm tôi chạnh lòng!”
Quan tài người khiêng bất động
Chúa truyền: chổi dậy!  sự sống phục hồi. 

Chúa Cứu Thế thật đây rồi.
Cứu sống, chữa bệnh, vãn hồi bình an.
Chúng con xin Chúa thương ban
Sự sống của Chúa tràn lan muôn người

Để Chúa đến với cuộc đời
Khô khan nguội lạnh đổi dời liên miên
Xin cho ít biếng làm siêng
Thiêng liêng số một ưu tiên hàng đầu.
Amen