Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 11 Quanh Năm

Chúa Nhật 11 Quanh Năm
Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Cn11Qn

Đàn bà tội lỗi vô nhà
Âm thầm nhỏ lệ thật thà ăn năn
Dầu thơm tưới ướt bàn chân
Tóc dài lau sạch tấm thân tội tình

Thắc mắc khách tiệc ngắm nhìn
Thầy phải biết kẻ dụng mình là ai?
Sao lại để vậy lảm oai
Đỉ điếm mà lại khóc dai bên Thầy?

Nầy Xi-Mon hỏi cái nầy:
Nợ lớn nợ bé không tầy trả xong.
Chủ nợ huỷ bỏ tha không
Hỏi rằng ai kẻ nặng lòng chủ hơn?

Tha nhiều là kẻ nặng ơn
Đàn bà sám hối, sạch trơn tội tỉnh
Đừng có trố mắt mà nhìn
Ăn năn sám hối tội tình thứ tha.
Amen

Thuốc ngủ TTT