Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 12 Quanh Năm

Chúa Nhật 12 Quanh Năm
Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Cn12Qn

Người ta nói Thầy là ai?
Là Gioan Tẩy Giả chả sai chút nào.
Ê-li- a đào hào thi thố
Lửa trời thiêu tế, chiếu cố lời cầu.

Có thể tiên tri buổi đầu….
Quanh co, lòng vòng, lầu bầu, phát mệt
Phêrô  không thèm thêu dệt:
Con Thiên Chúa không sai lệch chút nào.
Thiên Chúa vì sao thiên mệnh:
Đau khổ, hành hình, theo lệnh Kinh Sư
Kitô Thiên Chúa giống như:
Con chiên gánh lấy thói hư dân tình.
Theo Chúa không phải đứng nhìn
Tìm nhẹ lánh nặng thân mình sướng thay!
Theo Chúa góp sức chung vai
Thánh giá, khổ hạnh, ngày mai quê trời.
Amen
TTT.