Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 13 Quanh Năm

Chúa Nhật 13 Quanh Năm
Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Cn13Tn-4x3

Sai trò dọn hướng xuôi Nam
Dân ngoại kỳ thị chận ngang làm càng
Môn đệ xin lửa đốt làng
Chúa bảo: Đừng nóng! tìm đàng mà đi

Theo Chúa phải sống cu ki
Không nhà không cửa thứ gì cũng không
Theo Chúa tránh chuyện viễn vông
Tình cảm bịn rịn chân trong chân ngoài
 
Theo Chúa như thể kéo cày
Một đường thẳng tiến, không hoài tiếc thương
Chúa là mẫu mực làm gương
Chúa là đích điểm con đường ta theo.
 
Tin Mừng Lời Chúa đem gieo
Khó nghèo, phó thác gương treo nhãn tiền
Theo Chúa sống thánh sống hiền
Phần thưởng cao quí, bạc tiền xá chi. 
Amen  
TTT.