Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 17 Quanh Năm C

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

CnXVIITNC

Thưa thầy xin dạy chúng con
Cầu nguyện sao cho vuông tròn xứng đáng
Xin cho danh Cha cả sáng
Nước Cha hiển trị  thắp sáng muôn nhà.

Không mong cơm trắng sườn gà
Chỉ mong đầy đủ sống già sống dai
Kinh hạt sáng tối lai rai
Quảng đại tha thứ những ai lỗi lầm
Cuộc sống chủ yếu âm thầm
Đọc suy Lời Chúa trầm ngâm thực hành
Chúa dạy cầu nguyện rõ rành:
Đơn giản ngắn gọn không nhanh dài dòng.
Tuổi trẻ khô đạo phật lòng
Lễ lối giữ đạo lòng vòng đọc kinh
Cầu nguyện chỉ có biết xin
Cáng xin càng thiếu niềm tin quan phòng.
Amen
TTT