Bài giảng buồn ngủ: Chúa Nhật 5 Phục Sinh

Bài giảng buồn ngủ: Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ | Canada

Anh em bạn bè thân hữu
Có ai ngao ngán buồn ngủ ngáp dài?
Gửi bài giảng chi hoài vậy cha?
Vui lòng cho biết tránh xa không phiền!

Ra đi toan tính kiếm tiền
Giu đa, hôn Chúa, lính liền nhào vô.
Hành hình, treo xác, chết khô
Nhưng lại là lúc Chúa “show” cứu đời.
Tiệc ly Chúa trối luật Trời:
Thương nhau hết cỡ để đời nhận ra
Ta cùng một Chúa là Cha
Yêu thương là dấu người ta biết Thầy!
Amen
Thuốc ngủ TTT.  

Canhdongtruyengiao.net