Bài giảng buồn ngủ: Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi
Lm Peter Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ | Canada

Khi ta làm dấu, tuyên xưng:
Tin nhận một Chúa, nhưng là Ba Ngôi
Ngôi Cha tạo dựng muôn loài
Ngôi Con cứu chuộc, Ngôi Ba dẫn đường.
Cuộc sống không giống chiếc giường
Nệm cao êm ấm bình thường ung dung
Giông sóng thử thách lung tung
Ba Ngôi cực trọng bổ sung ơn lành.
Ba Ngôi dấu chỉ rõ rành
Yêu thương hiệp nhất luôn thành MỘT thôi
Phân rẽ, xé lẽ, đơn côi
Không là mầu nhiệm Ba Ngôi tin thờ.
Xin đừng có sống ngu khờ
Khai trừ Thiên Chúa cậy nhờ tài danh
Tất cả rồi sẽ qua nhanh
Thiên Chúa hiện hữu xoay quanh cuộc đời.
TTT.

Canhdongtruyengiao.net