Bài giảng buồn ngủ: Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lm Peter Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ | Canada

Từ sáng cho đến xế chiều
Dân chúng lắng nghe từng điều Chúa răn
Say mê quên đói quên ăn
Nếu cho giải tản chết lăn giữa đường.

Thương dân làm chuyện phi thường
Năm bánh, hai cá…. ngàn người ăn no.
Bánh vụn mười hai thúng to
Chúa là lương thực ăn no phỉ lòng

Chúa không chỉ dạy lòng vòng:
Y chang Thánh Lễ Tây Đông thực hành
Lắng nghe Lời Chúa lòng thành
Mình Máu Thánh  Chúa biến thành thần lương.

Ai ai cũng thấy Chúa thương
Ban chính Mình chúa thần lương đường trần
Xin cho con biết góp phần
Chúa làm phép lạ ngàn lần lớn hơn.

Amen.

Canhdongtruyengiao.net