Kitô hữu là “phát ngôn viên” của Chúa

KITÔ HỮU LÀ “PHÁT NGÔN VIÊN” CỦA CHÚA
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12, 12-30; Lc 1, 1-4; 4,14-21

12-Cn03Tn-C-4x3

I.- DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, các Ki-tô hữu trở thành chi thể của Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Ki-tô là Hội Thánh (mà Chúa Ki-tô là Đầu) nên tham dự vào 3 chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của chính Chúa Giê-su Ki-tô. Trong ba chức vụ cao trọng ấy thì chức vụ ngôn sứ là khó thực thi nhất. Vì làm ngôn sứ hay “phát ngôn viên” của Thiên Chúa đòi hỏi ở người Ki-tô hữu chẳng những một sự hiểu biết tương đối về Chúa, mà còn cần có một lòng dũng cảm, dám liều thân vì sứ mạng nói Lời Thiên Chúa, trong lúc thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi, cho những người muốn nghe cũng như cho những người không muốn nghe Lời Chúa.

Những sự việc xẩy ra trong những năm gần đây trong một số giáo phận ở Việt Nam càng chứng minh rằng: làm “phát ngôn viên” của Thiên Chúa không hề là sứ mạng dễ dàng.

Các Bài Thánh Kinh hôm nay mời gọi chúng ta hãy mở lòng, mở trí và mở tai mà lắng nghe Đức Giê-su Ki-tô là Ngôn Sứ Cao Trọng trên hết mọi ngôn sứ của Thiên Chúa và xác tín hơn về sứ mạng ngôn sứ của mình.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

[Ghi chú: Chúng tôi dùng bản dịch các bài Thánh Kinh của cố linh mục Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, đăng trên mạng Tin mừng cho người nghèo]

2.1 Trong bài đọc 1 (Nkm 8, 2-4a.5-6.8-10): Ông Ét-ra và các thày Lê-vi đọc và giải thích sách Luật.

2 Tư tế Ezra đem luật đến trước đại hội (gồm có) đàn ông và cả đàn bà, cùng tất cả những ai đã khôn lớn có thể nghe hiểu được – ngày mồng một tháng bảy. 3 Và ông đã đọc sách nơi sân rộng trước cổng Nước, tù sáng cho đến trưa, trước mặt đàn ông, đàn bà và những kẻ khôn lớn. Toàn dân lắng tai (nghe) sách luật.

4 Ezra viên ký lục, đứng trên cái bục bằng gỗ người ta đã dựng trong dịp này. 5 Ezra giở sách trước mắt toàn dân – vì ông ở bên trên, đối với toàn dân – khi ông giở sách, toàn dân đứng dậy. 6 Ezra chúc tụng Yavê Thiên Chúa lớn lao, và toàn dân giang tay lên đáp lại : “Amen, Amen!” đoạn khấu đầu thờ lạy, mặt sát đất.  8 Ông đọc, trong sách luật của Thiên Chúa, (vừa đọc vừa) cắt nghĩa để hội ra ý: (nhờ vậy) người ta hiểu được bài đọc.
9 Nêhêmya, tức là quan trấn và tư tế Ezra, viên ký lục và các Lêvít giải thích cho dân chúng, nói với toàn dân: “hôm nay là ngày tháng dâng cho Yavê Thiên Chúa của các người ; các người đừng ưu phiền khóc lóc!” vì chưng toàn dân đã khóc lên khi nghe các lời Lề luật. 10 Ông bảo họ : “ hãy đi ăn uống cao lương mỹ vỵ và gửi phần cho những ai không dọn sẵn, bởi vì hôm nay là ngày tháng dâng cho Chúa chúng ta. Đừng có âu sầu, vì niềm hoan vui nơi Yavê là đồn luỹ của các ngươi ”.

2.2 Trong bài đọc 2 (1 Cr 12, 12-30):
Anh em là thân mình của Đức Ki-tô, và ai theo phận nấy mà làm chi thể.

12 Vì cũng như thân mình chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, và hết thảy các bộ phận tuy là nhiều cũng chỉ là một thân mình, thì Ðức Kitô cũng vậy. 13 Vì trong Thần khí độc nhất, hết thảy ta được nhờ thanh tẩy mà nhập vào thân mình độc nhất, dù là Do-thái hay Hi-lạp, dù là nô lệ hay tự do; và hết thảy ta đã được cùng uống Thần khí độc nhất.

14 Vì chưng thân mình không chỉ là một bộ phận, song là nhiều. 15 Giả sử chân nói: Tôi chẳng phải là tay! Tôi không thuộc về thân mình, phải chăng vì thế mà nó không thuộc về thân mình?

16 Giả sử tai nói: Tôi không phải là mắt! Tôi không thuộc về thân mình, phải chăng vì thế mà nó không thuộc về thân mình?

17 Nếu toàn thân là mắt, thì thính giác ở đâu? Nếu toàn thân là thính giác thì khứu giác ở đâu? 18Nhưng này Thiên Chúa đã đặt ra các bộ phận, và mỗi bộ phận trong thân mình tùy theo ý Người.19 Nếu tất cả chỉ là một bộ phận, thì thân mình đâu? 20 Nhưng này, bộ phận thì nhiều, mà thân mình chỉ là một! 21 Mắt không thể bảo tay: Tôi không cần anh! Hay đầu (không thể) lại (bảo) chân: Tôi không cần các anh!

22 Nhưng hơn thế nữa, những bộ phận trong mình coi như càng yếu đuối, thì lại càng thiết yếu.23 Và những bộ phận của thân mình, ta coi càng ít sang, thì ta lại cần mặc cho sang quí. Và những bộ phận nơi mình ta không được trang nhã, thì lại được trang sức nhiều hơn. 24 Còn những bộ phận của mình ta vốn là trang nhã, hẵn lại không cần được như thế. Song Thiên Chúa đã điều hòa (các bộ phận của) thân mình để làm sao cho thiểu nghi thì được nhã, 25 để khỏi có phân tranh trong thân mình; trái lại, để các bộ phận vì ích chung mà đùm bọc lấy nhau. 26 Cho nên một bộ phận phải đau, thì hết các bộ phận đau chung; một bộ phận được vinh, thì hết các bộ phận vinh chung!

27 Mà anh em là thân mình của Ðức Kitô, và ai theo phận nấy mà làm chi thể. 28 Và Thiên Chúa đã đặt trong hội thánh: trước tiên là các tông đồ; thứ đến là các tiên tri; ba là tấn sĩ; rồi các phép lạ; rồi các đặc sủng chữa bệnh, các việc từ thiện và quản trị, các loại ngôn ngữ. 29 Phải chăng hết thảy là tông đồ? Phải chăng hết thảy là tiên tri? Phải chăng hết thảy là tấn sĩ? Phải chăng hết thảy đều làm phép lạ? 30 Phải chăng hết thảy đều có đặc sủng chữa bịnh? Phải chăng hết thảy đều nói ngôn ngữ? Phải chăng hết thảy đều diễn giải ngôn ngữ?

2.3 Trong bài Tin Mừng (Lc 1, 1-4; 4,14-21):
Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn sách này nơi tai các ngươi.

1 Bởi chưng đã có nhiều người tra tay diễn lại trình tự các biến cố đã thực hiện giữa chúng tôi, 2theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ cho Lời đã truyền lại cho chúng tôi, 3 thì tôi thiết nghĩ là sau khi đã quan sát mọi sự từ lâu một cách tường tận, cũng nên, thưa Ngài Thêôphilô, cứ tuần tự mà viết lại cho Ngài, 4 ngõ hầu Ngài được am tường rằng giáo huấn Ngài đã thụ lĩnh thực là chính xác.

14 Ðức Yêsu trở về Galilê, trong quyền năng của Thần khí và tiếng tăm Ngài lan ra khắp cả vùng xung quanh. 15 Ngài giảng dạy trong các hội đường của họ, được mọi người ca tụng.

16 Ngài đến Nazaret, nơi Ngài đã được dưỡng dục, và theo lệ thường của Ngài, thì ngày Hưu lễ, Ngài vào hội đường. Ngài đứng dậy giảng sách. 17 Người ta trao Ngài sách tiên tri Ysaya; Ngài mở cuốn và gặp đoạn có viết rằng: 18 Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan; 19 loan báo năm hồng ân của Chúa.

20 Gấp sách lại, Ngài trả cho người cán sự, đoạn ngồi xuống. Trong hội đường, mắt mọi người đăm đăm nhìn Ngài. 21 Và Ngài lên tiếng nói cùng họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn sách này nơi tai các ngươi”

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)    

3.1.1 Bài đọc 1 (Nkm 8, 2-4a) là một đoạn văn của Sách Nơ-khê-mi-a cho thấy vai trò quan trọng của việc giải thích Luật Chúa. Việc này được giao cho một số người được chọn lựa cách đặc biệt. Cụ thể là tổng đốc Nơ-khê-mi-a, tư tế kiêm kinh sư Ét-ra và các thày Lê vi. Dĩ nhiên những người này phải nói lời Thiên Chúa chứ không được nói lời của riêng mình. Muốn nói lời của Thiên Chúa thì họ phải siêng năng học hỏi Luật Chúa và phải sống mật thiết với Thiên Chúa.

– Trong đoạn Nkm 8,2-4a trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng rất quan tâm đến dân riêng Ít-ra-en nên đã giao cho một số người việc đọc và giải thích Luật Chúa cho dân hiểu và tuân giữ luật ấy. Những người này còn phải biết an ủi, vỗ về dân trong lúc dân buồn khổ, tuyệt vọng nữa.

3.1.2 Bài đọc 2 (1 Cr 12, 12-30) là đoạn văn “bất hủ” của Thánh Phao-lô Tông đồ, nói về mối hiệp thông cơ bản và sâu xa giữa mọi phần tử trong Hội Thánh Chúa Ki-tô. Thánh Phao-lô dùng hình ảnh “Thân Thể con người và các chi thể của thân thể ấy” để trình bày mối liên kết chặt chẽ và bổ sung kỳ diệu của các chi thể khác nhau.

– Qua đoạn thư 1 Cr 12,12-30 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng vừa sáng tạo vừa quan phòng cách tuyệt vời. Người muốn qui tụ nhân loại thành một gia đình mà Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa là Anh Cả và mọi người là anh em chị em của nhau. Người muốn mọi người liên hết với nhau thành một thân thể mà Chúa Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa là Đầu và mọi người là chi thể của nhau. Sự hiệp nhất thâm sâu, tình liên đới chặt chẽ và sự bổ sung hài hòa là ba nét phải được làm nổi bật trong đời sống mọi cộng đoàn Ki-tô hữu: gia đình, hội đoàn, giáo xứ, giáo phận, dòng tu!

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 1, 1-4; 4,14-21) là hai đoạn của Phúc âm Lu-ca được Phụng Vụ ghép chung lại với nhau. Phần sau quan trọng hơn phần trước vì phần này xác định rõ vai trò và sứ mạng ngôn sứ của Chúa Giê-su Na-da-rét.

– Qua đoạn Phúc Âm Lc 4,14-21 Chúa Giê-su đã mạc khải chân dung và sứ mạng ngôn sứ hay phát ngôn viên Lời Thiên Chúa của Người. Sứ mạng bao hàm 4 nội dung/công việc là

(a) loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn,

(b) công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt,

(c) trả lại tự do cho người bị áp bức và

(d) công bố một năm hồng ân của Chúa.

Chúng ta có thể nói thêm rằng: Chúa Giê-su không chỉ loan báo hay công bố mà Người còn tích cực hành động cho Tin Mừng Ơn cứu độ được nhiều người đón nhận.

3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)    

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay có hai phần liên kết chặt chẽ với nhau:

Phần thứ nhất: Chúa Giê-su là ngôn sứ trên hết mọi ngôn sứ vì Người là LỜI và là “phát ngôn viên” của Thiên Chúa. Người đến trần gian để nói

“Lời tin vui” cho mọi người, cách riêng cho kẻ nghèo hèn. Người nói

“Lời giải thoát” cho kẻ bị giam cầm (thể lý và tâm linh). Nói

“Lời sự sáng” cho kẻ mù lòa (thể lý và tâm linh). Nói

“Lời tự do” cho kẻ bị áp bức (thể xác và tinh thần). Nói

“Lời hồng ân và chúc phúc” cho hết mọi người và cho mọi ngày trong năm.

Phần thứ hai: Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần đã giao sứ mạng ngôn sứ cho một số người. Tất cả các Ki-tô hữu chúng ta đều được kể là các phát ngôn viên của Thiên Chúa, vì được tham dự vào ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Giê-su Ki-tô khi chịu phép Rửa. Chúng ta có trách nhiệm đọc và giải thích Luật Chúa; có trách nhiệm nói “Lời tin vui, Lời giải thoát, Lời sáng soi, Lời tự do, Lời hồng ân và Lời chúc phúc” cho mọi người, nhất là cho những người sầu khổ, bị giam cầm, mù lòa, bị áp bức và sống thiếu thốn mọi sự. Chúng ta còn có trách nhiệm làm cho Tin Mừng Ơn cứu độ được nhiều người đón nhận.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Thiên Chúa vĩ đại và gần gũi yêu thương dân riêng Người khi giao việc giải thích Luật Chúa cho một số người được tuyển chọn cho công việc hệ trọng ấy; Sống với Chúa Giê-su Ki-tô là Lời và là Ngôn Sứ của Thiên Chúa, Đấng đã đến trần gian để nói Lời Yêu Thương, Lời Cứu Độ; Sống với Chúa Thánh Thần là Sức Mạnh của các Sấm Ngôn, là Thần Khí của các Ngôn Sứ mọi thời đại!

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 
Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi quyết tâm thực hiện hai việc này:

* Việc thứ nhất: Chạy đến với Chúa Giê-su, sống riêng với Người trong chốn riêng tư, trong tình thân mật…. để nghe và sống Lời của Người, để học với Người về tinh thần và cách thi hành chức vụ ngôn sứ của người Ki-tô hữu.

* Việc thứ hai: Dù gặp thuận lợi hay gặp chống đối, tôi quyết kiên trì và dũng cảm thực thi sứ mạng “phát ngôn viên” của Thiên Chúa mà nói “Lời chân thật, Lời tin vui, Lời giải thoát, Lời sáng soi, Lời tự do, Lời hồng ân và Lời chúc phúc” trong mọi môi trường riêng của tôi là gia đình, khu xóm, hội đoàn, giáo xứ, công ty xí nghiệp, cộng đồng xã hội.

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ LOÀI NGƯỜI

5.1 «Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc rõ ràng và giải thích sách Luật của ThiênChúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân, các nước trong thế giới hôm nay biết lắng nghe các ngôn sứ thời hiện đại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục, để các ngài chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng cho nhân loại, cách riêng cho những người nghèo trong xã hội.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh tại Việt Nam, cách riêng cho giáo dân của giáo xứ chúng ta, để mọi thành phần Dân Chúa tích cực thực thi sứ mạng ngôn sứ và cứu giúp đồng bào của mình trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đang khao khát gặp Chúa, để họ được ơn cảm nghiệm chân lý mạc khải trong Thánh Kinh, mà thờ phượng tôn vinh Thiên Chúa là Thiên Chúa Duy Nhất của nhân loại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội