Ngó người Sài Gòn du xuân | Hoa Xuân Đinh Dậu Tao Đàn

TaoDan_033TaoDan_036 TaoDan_037 TaoDan_038 TaoDan_039 TaoDan_040

TaoDan_021

Nhiều bonsai lạ, đẹp. Cây me bonsai nhiều trái

TaoDan_022 TaoDan_023 TaoDan_024 TaoDan_025 TaoDan_026 TaoDan_027 TaoDan_028 TaoDan_029 TaoDan_030Bonsai dâu tầm

TaoDan_031Tắc

TaoDan_032Cóc

TaoDan_034 TaoDan_035