Thánh Lễ Tân Niên tại NT Nữ Vương Hòa Bình

Thánh Lễ Tân Niên tại NT Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho
Zắc Dũng

Mùng 1 Tết Bính Thân, Thánh Lễ Tân Niên tại Nhà Thờ Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22Zắc Dũng