Vài hình ảnh bên lề ngày Tuyên Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta

Hình ảnh trích xuất từ Rádio Vaticano – Programa Brasileiro

TeresaCalcutta_01 TeresaCalcutta_02 TeresaCalcutta_03 TeresaCalcutta_04 TeresaCalcutta_05 TeresaCalcutta_06 TeresaCalcutta_07 TeresaCalcutta_08 TeresaCalcutta_09 TeresaCalcutta_10 TeresaCalcutta_11 TeresaCalcutta_12 TeresaCalcutta_13 TeresaCalcutta_14 TeresaCalcutta_15 TeresaCalcutta_16 TeresaCalcutta_17 TeresaCalcutta_18 TeresaCalcutta_19 TeresaCalcutta_20 TeresaCalcutta_21 TeresaCalcutta_22Từ Rádio Vaticano – Programa Brasileiro