Thứ Tư, 18 Tháng Chín 2019

Lưu trữ hàng ngày: 2 Tháng Tám, 2019

Ngốc | NVT

LỜI CHÚA

LƯỚT WEB

Muốn biết người khác là tà hay chính thì hãy nhìn...

Bởi Soya Nhìn người là một môn nghệ thuật, từ xưa đến nay những trường hợp nhờ nhìn nhận đúng người mà thành công nhiều...