Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Phêrô Hồng Đức tại nhà thờ Cao Lãnh

Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Phêrô Hồng Đức tại nhà thờ Cao Lãnh