Lm. Phaolô Trần Duy Tân nhận nhiệm sở Gx. Hòa Hưng 22.08.2019